دانشجویان مشروحه ذیل تا مورخه 1397/03/27 جهت روشن نمودن وضعیت نظام وظیفه خود به امور دانشجویی مراجعه نمایند در صورت عدم مراجعه هر گونه مشکل از قبال عدم مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه بر عهده دانشجو بوده و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی نداشته و طبق مقررات نظام وظیفه عمومی ناجا با دانشجو مشمول رفتار خواهد شد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

مقطع

شماره دانشجویی

7

سجاد رحمانی

حسابداری

کاردانی پیوسته

9623034008

8

فرشید فرخ نژاد کشکی

کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

9621025006

10

علی رضا اصغری

کامپیوتر

کاردانی پیوسته

9611024007

11

افشین میرزایی خیره مسجد

کامپیوتر

کاردانی پیوسته

9611024008

13

رضا خدادادی

کامپیوتر

کاردانی پیوسته

9621024004

18

مهدی دهقان مرادنقم

معماری

کارشناسی ناپیوسته

9626015003

24

آرش ویسی

حسابداری

کارشناسی ارشد

9513012028

25

مجتبی مصطفائی مینق

حسابداری

کاردانی پیوسته

9523034015

26

علی عبدالهی

صنایع شیمیایی

کارشناسی ناپیوسته

9515025005

27

محمدنعمتی

معماری

کارشناسی ناپیوسته

9526015002

29

محمد پورولی

حسابداری

کاردانی پیوسته

9513034003

32

اسماعیل رحیمی

معماری

کاردانی پیوسته

9516024012

35

عرفان طاهری

کامپیوتر

کاردانی پیوسته

9511024023

38

فرهاد سراجی آیقرچمن

معماری

کاردانی پیوسته

9416024012

39

امین محمدی ژاله

حسابداری

کارشناسی پیوسته

9323016005

                                                                                                                   اموردانشجویی موسسه