باتوجه به شروع انتخاب واحد ترم جديد و همچنين مشخص شدن وضعيت دانشجويان خواهشمند است نمرات دروس را هرچه سريعتر در سامانه ثبت نماييد. پيشاپيش از همکاري شما کمال تشکر را دارد.


ماده 14) حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و جلسات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از 3/16 مجموع جلسات آن در تجاوز كند، در غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي‌شود.
تبصره 1) در صورتيكه غيبت در هر درس بيش از 3/16 باشد ولي غيبت او موجه تشخيص داده شود، آن درس حذف مي‌شود.
تبصره 2) غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس، به دليل حذف و اضافه يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيشامد جزو 3/16 غيبت مجاز محسوب مي‌شود.

اداره آموزش موسسه