دانشجويان عزيز توجه داشته باشيد جهت انتخاب واحد در نيمسال جاري مي‌بايست بدهي نيمسالهاي گذشته و همچنين شهريه ثابت نيمسال جاري را پرداخت نماييد.


ماده 14) حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و جلسات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از 3/16 مجموع جلسات آن در تجاوز كند، در غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي‌شود.
تبصره 1) در صورتيكه غيبت در هر درس بيش از 3/16 باشد ولي غيبت او موجه تشخيص داده شود، آن درس حذف مي‌شود.
تبصره 2) غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس، به دليل حذف و اضافه يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيشامد جزو 3/16 غيبت مجاز محسوب مي‌شود.

اداره آموزش موسسه